Ministarstvo registrovalo žig garancije „digital TV“

U okviru procesa digitalizacije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije je registrovalo žig garancije „digital TV". Ukoliko set-top-box (STB) ili televizor ispunjava tehničke zahtjeve određene Opštim aktom o žigu garancije „digital TV", može biti označen ovim žigom.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikaciju je utvrdilo proceduru za proizvođače, zastupnike, uvoznike ili prodavce uređaja za prijem koji žele da koriste žig garancije. Na ovaj način, obezbijeđeno je da žigom garancije mogu biti obilježeni samo prijemnici digitalnog televizijskog programa pogodni za prijem signala emitovanog u Republici Srbiji.

Proizvođač, zastupnik, uvoznik ili prodavac prijemnika digitalnog TV signala, registrovan na teritoriji Republike Srbije, daje Ministarstvu izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da prijemnik koji označava žigom garancije ispunjava uslove iz Opšteg akta. Izjava se daje na Obrascu ispunjenosti uslova za žig garancije ,,digital TV". Uz popunjen Obrazac se prilaže tehnička dokumentacija iz koje proizilazi ispunjenost uslova. Proizvođaču, zastupniku, uvozniku ili prodavcu prijemnika digitalnog TV signala koji je ispunio uslove iz Opšteg akta, Ministarstvo obezbeđuje pristup elektronskom dokumentu sa grafičkim prikazom žiga.

Zastupnik, uvoznik ili prodavac prijemnika digitalnog TV signala je dužan da dostavi i pisanu izjavu proizvođača prijemnika o saglasnosti za upotrebu žiga garancije.

Ministarstvo na stranici na Internetu objavljuje i ažurira spisak prijemnika digitalnog TV signala koji imaju pravo da budu označeni žigom garancije.

U okviru procedure za dobijanje dozvole za korišćenje žiga garancije „digital TV" neophodno je dostaviti:

1. Popunjen Obrazac ispunjenosti uslova za žig garancije ,,digital TV";
2. Odgovarajuću tehničku dokumentaciju iz koje proizilazi ispunjenost uslova iz Opšteg akta o žigu garancije;
3. Pisanu izjavu proizvođača prijemnika o saglasnosti za upotrebu žiga garancije, u slučaju da zahtjev podnosi zastupnik, uvoznik ili prodavac prijemnika digitalnog TV signala;

na adresu:


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Sektor za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd