Simentalska rasa


Simentalsku rasu odlikuju osobine: brz porast mladih grla i harmonična telesna građa, skladno ukomponovan odnos proizvodnih sposobnosti za mleko i meso, zadovoljavajuća plodnost, dugovečnost, veoma dobro korišćenje kabaste hrane i izvanredna sposobnost aklimatizacije.


Na govedarstvo Jugoslavije najveći uticaj imale su simentalska i holštajn rasa, a nešto manji smeđa i siva. Goveda simentalske, odnosno domaće šarene rase, još uvek su najbrojnija u našoj zemlji. Najveća zastupljenost je u centralnoj Srbiji (77,80%), zatim u Vojvodini (46,66%) i na Kosovu i Metohiji (28,60%), dok u Crnoj Gori praktično nema simentalca. Postojbina simentalskog govečeta je Švajcarska, s centrom u kantonu Bern i u dolinama reka Sime i Sane. Sa stvaranjem rasa otpočelo se još u XV veku, od materijala koji je nastao mešanjem i ukrštanjem goveda koja su vodila poreklo od evropskog tura i kratkorogog govečeta (Belie, 1955). Početkom prošlog veka počinje primena određenih selekcijskih mera, a rad na njenom sistematskom poboljšanju datira od 1890. godine kada je osnovan Herd Book (Germann, 1990). Sav rad na organizovanju odgajivača ove rase, selekciji stoke i prodaji preuzele su zadruge, kojih je tada bilo 12, da bi se njihov broj 1988. godine povećao na 1.016 sa 17.952 člana.

Odgajivački cilj od početka stvaranja rase bio je izgradnja genotipa kombinovanih sposobnosti, u prvom periodu za meso, mleko i rad, dok je danas simentalac u Evropi tipičan predstavnik goveda dvojnih sposobnosti tj. proizvodnje mesa i mleka. U procesu formiranja do postizanja današnjih eksterijernih i proizvodnih karakteristika, simentalac se značajno menjao, kako u pogledu veličine okvira tela i naglašenijeg proizvodnog smera, tako i u smislu čisto formalističkih zahteva, kao što su boja i raspored šara na telu.

Simentalsku rasu odlikuju osobine: brz porast mladih grla i harmonična telesna građa, skladno ukomponovan odnos proizvodnih sposobnosti za mleko i meso, zadovoljavajuća plodnost, dugovečnost, veoma dobro korišćenje kabaste hrane i izvanredna sposobnost aklimatizacije. Zbog takvih karakteristika, simentalac počinje još u prošlom veku da se intenzivno širi van svog uzgojnog područja, tako da je danas zastupljen u govedarstvu mnogih zemalja, bilo da se odgaja u čistoj krvi ili da je poslužio za stvaranje populacije šarenih goveda sa visokim učešćem njegovog genoma.