Dobar rasprskivac – dobra aplikacija pesticida


Kemetal je legura plastike, koja pokazuje izuzetno veliku otpornost na abraziju. Mesing, kao materijal, izbačen je iz upotrebe u proizvodnji rasprskivača. Otporan je na koroziju, ali ne i na dejstvo abrazije. Pod dejstvom pritiska tečnosti. otvor mesinganih rasprskivača brzo se poveća preko dozvoljene granice. Međutim, u našoj zemlji u praksi su još uvek najzastupljeniji mesingani rasprskivači.


Rasprskivači su izlazni (završni) elementi prskalice i od njihovog stanja u velikoj meri zavisi kvalitet aplikacije pesticida. Otvori rasprskivača su malih dimenzija, tako da je neophodno redovno održavati rasprskivače i kontrolisati stanje njihovih otvora, kako bi se sprečilo da oštećen ili istrošen rasprskivač bude i dalje u upotrebi.

Rasprskivači određuju veličinu kapljica, oblik i ugao izlaznog mlaza, količinu tečnosti i kvalitet pokrivanja prskane. Struktura i spektar kapljica u mlazu je veoma važan parametar rasprskivača, od čega zavisi preciznost depozicije, tj. količina zaštitnog sredstva koja naleže na objekat zaštite. Veličina kapi, koja najviše zavisi od veličine izlaznog otvora rasprskivača i radnog pritiska, određuje strukturu i spektar kapljica u mlazu. Osim navedenih parametara, na kvalitet rada rasprskivača utiču još i drugi parametri, kao što su visina rasprskivača iznad objekta prskanja, razmak rasprskivača na prskajućem krilu i ugao mlaza.

Postoje razni materijali izrade rasprskivača. Danas veliki proizvodači rasprskivača, kao najčešći materijal za izradu rasprskivača, koriste razne polimere nerđajući čelik i keramiku (na primer, kemetal je legura plastike, koja pokazuje izuzetno veliku otpornost na abraziju).

Mesing, kao materijal, izbačen je iz upotrebe u proizvodnji rasprskivača. Otporan je na koroziju, ali ne i na dejstvo abrazije. Pod dejstvom pritiska tečnosti. otvor mesinganih rasprskivača brzo se poveća preko dozvoljene granice.

Međutim, u našoj zemlji u praksi su još uvek najzastupljeniji mesingani rasprskivači.

Rasprskivači različitih materijala izrade imaju različit vek trajanja. Značajno je, prilikom kupovine rasprskivača, znati koji vremenski period rasprskivač može da radi, a da ne dođe do povečanja njegovog izlaznog otvora preko dozvoljenih granica.

Kao i svaki deo, tako i uložak rasprskivača ima svoj vek trajanja, nakon čega mu predstoji zamena. Vek trajanja rasprskivača zavisi od: (1) materijala izrade, (2) visine korišćenog pritiska, (3) stanja prečistača i (4) načina održavanja.

Otpornost rasprskivača na habanje predstavlja njihov radni vek. Naime, sa upotrebom rasprskivača treba prekinuti kada se protok rasprskivača poveća za 15%. Rad sa rasprskivačima koji su pohabani u toj meri da im se protok povećao za 15% ili više, predstavlja čist gubitak, kako sa aspekta ekonomičnosti, tako i kvaliteta tretiranja i zaštite čovekove okoline. Postavlja se pitanje kako da korisnici prskalica znaju kada rasprskivač treba izbaciti iz upotrebe, odnosno kada je njegov otvor, usled abrazije, povećao u toj meri da se i protok povećao za više od 15%. Postoje dva načina da se to utvrdi: (a) kontrola rasprskivača posle izvesnognog vremena upotrebe - npr., 30 sati rada i (b) kupovina onih rasprskivača

Koji su ispitani od odgovarajuće laboratorije, odnosno koji poseduju odgovarajući certifikat o kvalitetu, iz koga se, izmedu ostalog, jasno uočava i nakon koliko rada se protok rasprskivača povećava za 15%.

Insistiranje korisnika prskalica na posedovanju "Certifikata o kvalitetu rasprskivača", prilikom kupovine, nateralo bi proizvodače na proizvodnju kvalitetnijih rasprskivača, što bi povećalo poverenje kupaca. Korištenje kvalitetnih rasprskivača omogućilo bi bolju aplikaciju pesticida i smanjenje troškova prskanja.

Primera radi, zbog povećanja protoka kod starih rasprskivača od samo 10% u odnosu na nove, pri tretiranju 1.000 ha sa cenom zaštitnog sredstva od, npr. 10 Evra/litri i dozi 2 l/ha, izgubilo bi se bespotrebno 200 litara pesticida. Ako bi posedovali ispravne rasprskivače, sa tih 200 litara moglo bi se istretirati još 100 hektara i ostvarila bi se ušteda od 2.000 EUR-a. Najbolji način utvrđivanja oštećenosti rasprskivača je upoređivanje protoka starog rasprskivača sa novim (istog tipa i veličine).

Istrošenost rasprskivača je nemoguće proveriti vizuelno, ali se odlično vidi ispod elektronskog mikroskopa, tačnosti merenja od 10 m. Ivice istrošenog rasprskivača su zaobljenije nego kod novog. Kod oštećenog rasprkivača ivice stradaju zbog neodgovarajućeg čišćenja, najčešće nekim čvrstim predmetom

Kod novog rasprskivača ostvarena je ravnomerna poprečna distribucija, uz odlično preklapanje mlazeva, dok je kod oštećenog poprečna distribucija izuzetno neujednačena. Kod istrošenog rasprskivača višak tečnosti se koncentriše pod sam rasprskivač.

Kada se uzme u obzir napred navedeno, jasno je da je otpornost rasprskivača na habanje veoma bitna karakteristika, te se i pristupilo uporednom ispitivanju rasprskivača istog tipa, a različitih materijala izrade.

Kako navodi Vojvodić i sar. (1998), odnos u trajnosti mesinganih, čeličnih i alumaks (uložak od keramike, spoljni deo od plastike) rasprskivača je 1:4:20. Iz toga proizilazi da mesingani rasprskivači, postavljeni na prskalici radnog zahvata 12 m, mogu za svoj radni vek da istretiraju 500 ha. Ako se uzme u obzir navedena površina, kao i to da su sprovedena ispirivanja pokazala da kemetal i niklovani rasprskivači imaju četiri, odnosno dva puta duži radni vek, proizilazi da sa kemetal rasprskivačima ista prskalica može da isprska 2.000 ha, odnosno sa niklovanim 1.000 ha.

Dobijeni rezultati jasno ukazuju da postoji značajna razlika u otpornosti na potrošnju između ispitivanih materijala, ali treba imati na umu da ova razlika ne predstavlja stalnu vrednost. Različite tehnike i tehnologije izrade rasprskivača uslovljavaju i velike razlike u otpornosti na potrošnju i između rasprskivača izrađenih od istog materijala. Zbog toga je veoma bitno kupovati samo rasprskivače proverenog kvaliteta. Garant kvaliteta rasprskivača predstavlja "Certifikat o kvalitetu", ovlaščene laboratorije za ispitivanje rasprskivača. Uz navedeni certifikat obavezan je i "Zapisnik sa ispitivanja rasprskivača", iz koga se mogu jasno videti rezultati ispitivanja karakteristika rasprskivača (protok, promena protoka sa promenom pritiska, distribucija, otpornost na potrošnju), kao i podaci o Standardu, u skladu sa kojim su navedena ispitivanja obavljena.