Ribice u akvarijumu


Jedno od vrlo čestih pitanja akvarista je koliko se može ribica držati u akvarijumu? Pouzdan i autoritativan odgovor nudi studija The Complete Aquarium Guide. Tri su bitna faktora koji utiču na broj ribica u akvarijumu, a to su: veličina akvarijuma, vrsta akvarijuma (slatkovodni ili morski) i veličina ribica. Prema veličini, dele se na 4 grupe. Male ili patuljaste su ispod 5 cm, srednje od 5 do 9 cm, velike od 9 do 15 cm i vrlo velike preko 15 cm.

Tablica iz navedene studije razmatra akvarijume od 100 i 300 litara za slaktovodne i od 300 i 500 litara za morske ribice.
Pošto su u akvaristici ipak najzastupljeniji manji akvarijumi, tako se na primer u akvarijum od 100 litara može naseliti oko 20 malih ribica (ispod 5 cm). To znači da je ovim ribicama za normalno funkcionisanje potrebno oko 5 litara vode. Sa veličinom ribice ovih zahtevi rastu, pa je za ribice preko 15 cm, potrebno 30 litara, s tim da se ne preporučuje njihovo držanje u akvarijumima do 100 litara, jer se smatraju sitnim za njih.

Da biste prilikom nabavke određenih ribica mogli da odlučite koliko ćete ih kupiti, treba da o njima znate što više podataka, pa i onaj koliko će (na)rasti. Jasno je šta znači ako u mali akvarijum, od recimo tridesetak litara, stavite ribice koje će posle odrđenog vremena jedva moći da se u njemu okrenu.
Kad se uporedi broj ribica koji se može držati u istoj zapremini slatkovodnog i morskog akvarijuma, može se uočiti veća zahtevnost morskih stanovnika akvarijuma. Naime, u slatkovodnom akvarijumu u 300 litara možete držati 60 ribica ispod 5 cm, a u morskom, za istu zapreminu akvarijuma, taj broj je 12.
Manja odstupanja od optimalnog broja jedinki u akvarijumu neće stvoriti neki poseban problem.