Hiv – skraćenica na engleskom: human immunodeficiency viris - virus humane imunodeficijencije. Infekcija je doživotna, leka nema.

Pripada grupi retrovirusa zvanih lentivirusi (ili spori virusi). Potreban je duži period vremena, ponekad godine, da bi posle infekcije pokazali prvi znaci bolesti. Ulaskom u krv, preko sluznica ili prilikom direktnog kontakta sa krvlju, HIV virus ulazi u ćelije imunog sistema (CD+4 T limfociti) i počinje da se u njima razmnožava. Tako se onesposobljava imuni sistem domaćina.

Aids ili Sida ( sindrom stečene imunodeficijencije) je krajnji stadijum Hiv infekcije. Prema definicije Aids imaju osobe kod kojih je broj CD4+ T limfocita manji od 200 i/ili ako su se razvile infekcije i stanja uslovljenje oslabljenim imunim odgovorom.

Razlika između HIV i AIDS:

AIDS se razvija kod osobe prethodno zaražene HIV. Termin AIDS označava uznapredovali stadijum HIV infekcije. Iako HIV pozitivnost ne znači da ta osoba automatski ima i AIDS, koji će se tokom vremena ispoljiti.