Rez pre suza

Kada je najbolji momenat za orezivanje vinove lozePri osnovnoj rezidbi na zrelo, nekoliko lastara se odseca do osnove, a pojedini
lastari se prekraćuju na određenoj udaljenosti od osnove. U zavisnosti od dužine
tih delova lastara, koji se pri rezidbi ostavljaju na čokotu, odnosno od broja
ostavljenih okaca na njima, razlikuju se rodni elementi - kratki kondiri do tri
okca, dugi kondiri do pet okaca, kratki lukovi do osam okaca, srednje dugi lukovi
do 12 okaca i dugi lukovi sa više od 12 okaca.

Rezidba čokota može biti – kratka, duga ili mešovita. U smederevskom i gročanskom
vinogorju, gde su uglavnom zastupljene stone sorte grožđa, rezidba je uglavnom
mešovita, pri čemu se ostavlja određeni broj kratkih kondira (obično 2-3) u
kombinaciji sa 2-3 srednja luka koji u narednoj vegetaciji daju rod.

To je takozvani Gijov način rezidbe koji može da bude jednostrani ili dvostrani.
Luk na kome se prethodne godine nalazio rod, uklanja se do osnove, a na kondiru
za zamenu iz prethodne godine, na kome se nalaze obično dva rodna lastara - niži
lastar se reže na kratak kondir za zamenu, a viši na 8-10 okaca i on služi kao
rodni lastar u ovogodišnjoj vegetaciji.

Ako se na kondiru za zamenu ne razviju dva kvalitetna lastara, kao rodni luk možemo
da iskoristimo kvalitetan lastar na rodnom luku iz prethodne vegetacije, koji se
nalazi pri osnovi. Ovakav način rezidbe treba primenjivati kod sorata muskat hamburg,
muskat italija, afus-ali, moldavija... Sorta smedervka traži kratku rezidbu, odnosno
rezidbu kondir na kondir. Ona podrazumeva ostavljanje 5-6 dugih kondira koje
dobijamo sa kondira iz prethodne godine prekraćivanjem nižih kvalitetnih lastara na
4-5 okaca.

Presecanje lastara se obavlja na udaljenosti od oko jedan cm iznad vršnog okca koji
se ostavlja na kondirima ili lukovima. Presek treba da ima blagu kosinu, suprotno od
okca, kako bi se sokovi, koji se izdvajaju iz lastara pri suzenju, slivali suprotno
od okca niz kondire, odnosno lukove. Stariji debeli delovi stabla se odsecaju
testericama, pri čemu se vodi računa da se što manje povređuje skelet čokota, odnosno
da se prave što manje rane.

Izvor: Novosti