Rak voćaka i vinove loze

Agrobacterium tumefaciens je polifagna bakterija. Kod nas je prilično rasprostanjena, velike štete se javljaju u rasadničkoj proizvodnji, sve sadnice koje koje su zaražene moraju biti uništeni.

Simptomi bolesti
Simptomi bolesti se javljaju u vidu tumora na korenu, korenovom vratu i stablu kod voćaka, a kod vinove loze na stablu i na starijim lukovima.Tumori se formiraju kada dolazi do uvećanja ćelija i meristem se nepravilno širi i dolazi do izolacije sekundarim parenhimskim tkivom. Tumori mladi su bledožute boje, glatke površine. Kasnije se uvećavaju, menjaju boje ,postaju tamnomrki i dolazi do njihovog raspada pod uticajem saprofitnih bakterija. Usled toga dolazi i do pojave truleži koren ana tim mestima. Mogu se stvoriti i sekundarni tumori, ali je većina sterilna jer ne sadrži bakterije. Tumori mogu biti različitih veličina. Kada su vočke i vinova loza zaražene dolazi do zaostajanja u razvoju, letorasti i lastari postaju kržljavi, lišće se suši, kao i cvetni pupoljci. Zaražena stabla i čokoti se vremenom osuše.

Ciklus razvoja
Bakterija se održava na obolelim biljkama i biljnim ostacima zaraženih stabala u zemljištu. Najvažniji način širenja bakterije je obolelim sadnicama, kontaminarim priborom za rezanje i kalemljenje, zaraženim zemljištem. Biljke se zaražavaju preko rana. Bakterije stimulišu ćelije biljke da se uvećavaju i i tako nastaju tumori. Samo pojedine bakterije su virulentne i mogu da deo DNK ćelije domaćina preusmere metabolizam ćelije domaćina da stvaraju supstance koje služe kao hrana samo za patogena.

Mere zaštite
Najvažnija mera zaštite je proizvodnja zdravog sadnog materijala voća i vinove loze. Preporučuje se da se proizvodnja sadnog materijala obavlja na zemljštima na kojima nisu gajene biljke domaćini bakterije, da se obavi dezinfekcija zemljišta kao i pribora za kalemljenje, kao i višegodišnji plodored. Ako se utvrdi da su sadnice zaražene, njih treba uništiti. Pre sadnje se može obaviti dezinfekcija korena 1% rastvorom bakaroksihlorida. U nekim zemljama dezinfekcija se vrši biopreparatima. Različite podloge koje se koriste za kalemljenje ispoljavaju različitu otpornost prema Agrobacterium tumefaciens i to treba imati imati u vidu pri izboru podloga za proizvodnju sadnog materijala.


Izvor: PSSS Jagodina

Autor: - Ljiljana Jeremić, dipl.ing.