Dvorac u Konaku

Dvorac u Konaku izgradio je baron Ladislav Daniel 1898. godine. Uz glavnu zgradu za
stanovanje veleposednika, izgrađena je još jedna skromnija zgrada za stanovanje biroša
i sluga, a nešto udaljeniji su ostali ekonomski objekti, konjušnica, štale i sl. Dvorac
okružuje park koji se prostire na nekoliko hektara sa retkim stablima raznih egzotičnih
vrsta, ali je danas zapušten.

Zgrada je prizemna, podužno orijentisana građevina simetrične osnove sa karakterističnim
klasicističkim portikom na prednjoj i zadnjoj fasadi i pristupnom rampom. Jednostavniji
portik sa severne strane, služio je kao glavni ulaz, a drugi sa južne strane, kao izlaz
prema parku. Portik na severnoj fasadi ima četiri jonska stuba koji nose jednostavan
timpanon bez ukrasa, stepenište u sredini i bočne kolske prolaze. Onaj na južnoj strani
je bogatije dekorisan, ima šest jonskih stubova koji se u krovnoj zoni završavaju
ukrasnim vazama, kao i polukružno stepenište kojim se silazi u park. Između stubova u
gornjoj zoni su slepe arkade koje nose plitki pilastri, a u donjoj zoni, između stubova
postojala je ograda od kovanog gvožđa sa jednostavnim ukrasima. U krovnoj zoni, u ravni
stubova, nalazi se atika sa balustradama.

Raspored prozorskih otvora je ritmičan i usklađen sa unutrašnjim rasporedom prostorija.
Krov je mansardni, crepovi su raznobojno gleđosani i složeni u cik-cak šaru, što zdanju
daju poseban utisak raskoši i reprezantativnosti. Dvorac u Konaku svojom arhitektonskom
koncepcijom predstavlja lep primer jednostavnijeg, prizemnog podužno orijentisanog
klasicističkog objekta, namenjenog luksuznijem stanovanju spahijske porodice, te sa lepo
uređenim parkom čini skladnu celinu.

U dvorcu se nalazi osnovna škola koja nema dovoljno novčanih sredstava da ga redovno
održava.

Vikipedija