Predstavljena "Granična ličnost i njena različita lica"


BEOGRAD - Izdavačka kuća "Klio" predstavila je danas veoma aktuelnu i zanimljivu knjigu iz domena psihoanalize "Granična ličnost i njena različita lica", koju su napisali dvoje profesora Mirjana Divac Jovanović sa beogradskog Univetziteta i Dragan M.Švrakić sa Vašington univerziteta u Sent Luisu.

Švrakić je bio prisutan na promociji, inače je redovni profesor psihijatrije u SAD gde se bavi istraživanjima vezanim za genetiku i epigenetiku poremećaja ličnosti. On je i redovni član SANU (van redovnog sastava ) i Internacionalnog konzorcijuma za genetske studije mentalnih bolesti.

Knjiga objavljena kao 25. naslov u biblioteci "Imago" rezervisanoj za dela iz domena psihologije i psiijatrije bavi se "fenomen „graničnosti“ koji je danas interesantniji kada su granice „normalnosti“ i „patologije“ zamagljenije više nego ikada" konstatovao je glavni urednik "Klia" Zoran Hamović i dodao da je "Granična ličnost i njena različita lica" nesumnjivo veliki korak napred u razumevanju ovog fenomena".

Upravo autorski tim, koga čine psiholog i psihijatar", konstatovao je Hamović, "izvanredno koristi različite perspektive i gradi komplementarnu i obuhvatnu sliku fenomena graničnosti, od bioloških i psiholoških osnova njegovog razvoja, do savremenog psihoterapijskog i farmakoterapijskog pristupa osobama sa ovim teškoćama.

Hamović je naglasio da već sada vlada veliko interesovanje za ovu knijgu jer "ugledni autori daju svoj kritički osvrt i redefinišu klasičan koncept poremećaja ličnosti, posmatrajućii graničnost kao dimenziju funkcionisanja ličnosti".

Kako je kazala Mirjana Divac Jovanović, pored toga što se u knjizi može pročitati "sve što ste oduvek hteli da znate" o graničnoj ličnosti, svaki od autora daje svoje originalne doprinose razumevanju granične ličnosti i lečenju graničnog poremećaja.

"Kritički su obuhvaćena vodeća teorijska znanja, podvukla je Divac Jovanović i dodala da su navedeni najnoviji rezultati ključnih istraživanja, psihodijagnostički parametri i terapijske smernice u radu sa graničnim pacijentima".

Ona je objasnila da je "knjiga tako organizovana da može da predstavlja priručnik za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja, jer odgovara na konkretne dileme u vezi sa dijagnostikom, istraživanjima i terapijama graničnih stanja , a istovremeno, je pristupačna svakom čitaocu koji se interesuje za probleme ličnosti, jer je napisana jezikom koji odslikava humanistički pristup jednoj naučnoj temi".

Knjiga je podeljena na sledeća poglavlja: Uvod u kon*cep*te lič*no*sti i po*re*me*ća*ja lič*no*sti 2. Kon*cep*tu*a*li*zacija i klasifi*ka*ci*ja poremećaja lično*sti 3. Ka*te*go*ri*jal*ni i dimenzional*ni mo*de*li pore*me*ća*ja lič*no*sti 4. Te*o*rij*ski mo*de*li nastanka i raz*vo*ja poremeća*ja lično*sti 5. Poremećaji ličnosti: poremećaji adaptacije ili poremećaji integracije 6. Klinička procena graničnog nivoa funkcionisanja liččnosti 7. Psi*ho*te*ra*pi*ja oso*ba sa gra*nič*nim po*re*me*ća*jem 8. Empirijske studije psihoterapije 9. Farmako terapija poremećaja ličnosti.

Tanjug