Šta je DiSEqC?

Šta je DiSEqC?

DiSEqC je standard ustanovljen(Eutelsat) za svu digitalnu satelitsku opremu i izvedena je skraćenica od Digital Satellite Equipment Control.

Zašto DiSEqC?

U želji da se što više kanala smjesti u okviru jednog frekventnog opsega pribjeglo se prenosu sa vertikalnom ili horizontalnom polarizacijom.
Konvencionalni LNB poznatiji kao "Marconi Switching LNB" reaguje na naponske komande za promjenu polarizacije. Ako se napon šalje ka konvertoru i manji je od 15 volti, LNB ga "vidi" kao vertikalnu polarizaciju.Ako je napon veći od 15 volti,on ga "vidi" kao horizontalnu polarizaciju.Stariji tipovi LNB-a koriste napon kod preklapanja na High Band ili Low Band (promjenom frekvencije lokalnog oscilatora).I savremeni LNB-i "imaju problem svičovanja" frekventnih opsega-bandova. Nastao je takođe uvođenjem "Univerzal" LNB-a."Univerzal" LNB "svičuje" polarizaciju pomoću napona ali i "svičuje" "High Band" kad "čuje" ton 22kHz. U tom slučaju,frekvencija lokalnog oscilatora(LO) ide sa 9.75 GHz na 10.6 GHz.
Najčešće novoproizvedeni prijemnici imaju 22kHz ton generator koji je moguće aktivirati u meniju prijemnika.
Stariji prijemnici zahtijevaju ton generator da bi kod "Univerzal" LNB-a birali High Band. Takav vanjski uređaj se može preklapati ručno prekidačem ili nekom funkcijom prijemnika kao što je 12v kontrolni napon.

Alternativna primjena 22kHz tona je u kontroli eksternih svičeva kad par LNB-a želimo povezati na isti prijemnik preko jednog kabla.Na primjer,imate dva zasebna LNB-a na istom tanjiru vezana preko eksternog sviča.Kad svič "čuje" ton 22kHz preklapa s jednog na drugi LNB

DiSEqC u suštini predstavlja kombinaciju svega ovoga.Svič reaguje kad detektuje 22kHz ton koji pulsira on/off.Iz svega proističe,da svaki prijemnik može upravljati velikim brojem LNB-a preko DiSEqC kompatibilnog sklopa.

DiSEqC- Digital Satellite Equipment Control
DiSEqC digitalno kontroliranje satelitske opreme je novost koja je uvedena u satelitsku tehniku 1997. godine od strane Eutelsata i koja je posebno razvijena za praćenje programa sa više satelita. Naime prije pojave DiSEqC, ako bi željeli pratiti programe s dva satelita to je značilo da trebate dodati još jedan kabel koji će spajati novo postavljani LNB s prijemnikom ili eventualno ako na prijemniku postoji samo jedan LNB ulaz trebalo je dodati poseban prekidač odnosno 22KHz prekidač koji je onda poslužio za preklapanje između dva LNB. Taj sistem je radio sve dok su u uporabi bili obični tzv. one band LNB koji su mogli primati signale samo u jednom frekvencijskom pojasa, najčešće od 10.700 – 11.700 GHz.
Ali dolaskom novih tzv. univerzalnih LNB 22 KHz prekidač više nije služio za preklapanje između LNBa već za preklapanje između gornjeg i donjeg frekvencijskog pojasa LNBa odnosno između frekvencija 10.700 – 11.700 GHz i 11.700 – 12.750 GHz. U tom slučaju mogli ste priključiti dva LNB samo ako je vaš prijemnik imao dva ulaza za LNB, a ako ste željeli imati više LNB na vašoj anteni to nije bilo moguće osim korištenja motorizirane antene ili korištenja raznih skupih dodataka. Upravo zbog toga je i razvijen sustav DiSEqC koji je omogućio vrlo jednostavno postavljenje više LNB na vaš prijemnik koristeći samo jedan kabel. On služi za preklapanja između polarizacija, frekvencijskog područja i LNB.
DiSEqC opremu danas proizvode gotovo svi proizvođači satelitske opreme i svojom pristupačnom cijenom dostupan je svima.
Osnovni princip rada DiSEqC je da on koristi postojeći signal 22 KHz za slanje digitalno kontroliranih signala putem postojećeg kabela. Periferna oprema kao što je LNB prepoznaje taj signal i njemu se prilagođava.
Pravi i potpuni DiSEqC šalje 22KHz signal vrlo brzo tako da tvori jednu vrst digitalnog signala. Ovaj signal se šalje između standardnog 22KHz signala što mu omogućuje potpunu kompatibilnost sa postojećom opremom.
Sva oprema koja sadrži neku verziju DiSEqC ima na sebi natpis odnosno logo koji prikazuje o kojoj se verziji radi.
Do danas postoji nekoliko verzija DiSEqC:


DiSEqC 1.0

Ova verzija DiSEqC omogućuje prijemniku da šalje signale jednosmjerno prema prekidaču odnosno LNB. Ona omogućuje da prijemnik kontrolira do četiri LNBa putem jednog kabela te jednog prekidača: Prekidač je potreban jer se na njegove ulaze – kojih može biti 1-4 priključuju LNB, a njegov izlaz se spaja na prijemnik. Putem DiSEqC signala s šalju informacije o polarizaciji, frekvenciji lokalnog oscilatora te frekvencijskom opsegu itd.
Korištenjem satelitskog prijemnika s ovom verzijom DiSEqC možete kontrolirati do 4 univerzalna ili obična LNB te pratiti programe s četiri satelita s jednom do četiri antene.


DiSEqC 1.1

Novi tip protokola koji se tek nedavno instalira u pojedine prijemnike. Omogućuje uporabu dva nivoa DiSEqC prekidača, čime se na jedan LNB ulaz može spojiti do 16 LNB s pripadajućim antenama. Odličan primjer je za one koji žele gledati pet do osam satelita a nemaju mogućnosti ni potrebe za postavljanjem motora.


DiSEqC 1.2

To je napredna verzija 1.0, a ona omogućuje priključenje i kontrolu do 16 LNBa po jednom LNB ulazu na prijemniku. To se izvodi jednostavno putem izbornika samog prijemnika gdje je omogućeno da se definiraju DiSEqC prekidači koji se koriste kao: 1. -onaj koji je bliže prijemniku i 2. -onaj koji je bliže LNB. Na taj nacin se korištenjem dva DiSEqC prekidača sa po četiri ulaza za LNB može spojiti 16 LNBa na jedan ulaz prijemnika, odnosno do 32 univerzalna LNBa na oba LNB ulaza.


DiSEqC 2.0

Kao dodatak verziji 1.0, ova verzija omogućuje da periferna oprema komunicira s prijemnikom odnosno da mu “odgovara”.
Npr. LNB može poslati signal prijemniku koji nosi podatke koji frekvenciju lokalnog oscilatora trenutno koristi LNB te se prijemnik može automatski tome prilagoditi.
Sistem koji koristi verziju 2.0 može automatski prepoznati svaku perifernu opremu koja je priključena na prijemnik, paliti je i gasiti kako nalaže prijemnik te primati podatke od npr. pozicionera.
Ova verzija omogućuje lako i brzo instaliranje satelitskog sistema te vrlo lako i jednostavno korištenje te lako nadograđivanje u budućnosti.


DiSEqC 2.1

Najnovija verzija koja DiSEqC koja je jednaka verziji 2.0 sa tom razlikom da može adresirati do 64 satelitske pozicije te polarizacije i frekvencijski opseg. Omogućava priključak i kontrolu do tri nivoa DiSEqC prekidača i uređaja.


DiSEqC prijemnici

Danas gotovi svi prijemnici bilo analogni ili digitalni imaju u sadrže u sebi neku od verzija DiSEqC. Oni jeftiniji obično verziju 1.0, dok skuplji imaju verzije 1.2 i 2.0.Da bi bili sigurni za vrijeme poslije nabavke prijemnika preporučljivo je da nabavite prijemnik sa DiSEqC jer ćete na taj nacin izbjeći nove eventualne troškove koji vas mogu snaći ako želite kasnije nadograditi sistem, a imate prijemnik bez DiSEqC.


Prolazni - looptgrough LNB

To je LNB koji već u sebi ima DiSEqC prekidač za kontrolu samog sebe i drugog LNB. Ti LNBi mogu bili na dvije antene ili što je najčešće na jednoj anteni za tzv. dual feed odnosno dva LNBa na jednoj anteni za primanje programa sa dva satelita.


Monoblock LNB

Monoblock LNB, odnosno jednodijelni LNB ima u sebi univerzalni LNB i dva feedhorn odnosno dva skupljača signala koji su usmjereni na dva fokusa na anteni i omogućuje praćenje programa s dva satelita: obično su usmjereni na satelite s razlikom od 6° - Astra i Hotbird sateliti.
Danas su napravljeni monoblock LNBi koji imaju dva povezana, ali radno neovisna LNBa s pripadajućim odvojenim skupljačima signala – za svaki poseban i već su napravljeni s razmakom od najčešće 6° te se jednostavno montiraju na antenu.
DiSEqC pozicioner
On omogućuje laku nadogradnju na potpuno motorizirani sustav. Takav pozicioner kontrolira motor pokretne antene samo jednim koaksijalnim kabelom koji se spaja s prijemnika prvo na motor, a zatim ide u LNB. Na taj nacin se kod raznih proizvođača prijemnika mogu koristiti motori drugih proizvođača, a uporabom DiSEqC oni su potpuno kompatibilni.
DiSEqC Multiswitch
Ovi prekidači dostupni su kao verzije 1.0 i 2.0. Oni u na sebi sadrže 8 ulaza preko kojih se kontrolira horizontalan i vertikalna polarizacija te donji i gornji frekvencijski pojas. Osim toga imaju i ulaz za zemaljsku TV.
Ovakvi prekidači omogućuju vrlo jednostavnu instalaciju satelitske opreme namijenjene manjim apartmanima ili sobama. U tu svrhu korist se “Mini – SMATV”.

Mini SMATV sistem

Današnji zahtjevi modernog čovjeka zahtjeva da u svakoj sobi ili stanu ima vlastiti satelitski prijemnik. To se pogotovo traži danas u turizmu gdje se nastoji ponuditi gostu ne samo cisto more i zabava već i mogućnost praćenja satelitskih programa.
U tu svrhu može se za manje prostore poslužiti Mini – SMATV sistemom.
Taj sistem može biti instaliran bilo gdje, a zatim se željni broj LNBa, ovisno s koliko se satelita želi primati program, spaja na 8 ulazni DiSEqC prekidač (multiswitch). Zatim se jedan kabel ide iz prekidača u one dijelove stana, sobe ili apartmana gdje želimo primati program i spaja se na prijemnik. To omogućuje svim spojenim prijemnicima da biraju frekvencijski opseg, polarizaciju te frekvenciju neovisno jedan o drugome tako da gledatelj može sam izabrati on što želi taj trenutak gledati.

Kompatibilnost raznih verzija DiSEqC

Budući da postoji više verzija DiSEqC kontrole postavlja se pitanje kompatibilnosti između verzija. Međutim to je sve riješeno tako da bilo koju verziju upotrijebili danas ona je potpuno kompatibilna sa prijašnjim verzijama te eventualno novim verzijama DiSEqC. Takoder se mogu miješati i DiSEqC oprema s onom koja ga nema.
Univerzalni LNBi iako nemaju na sebi DiSEqC oznaku potpuno su kompatibilni s bilo kojom verzijom, a isto je i s običnim LNBima.
Danas se preporuča da se kod novih instalacija uporabiti samo DiSEqC verziju 2.0 da bi dobili najviše od vašeg novog sustava. Međutim to ne znaci da se razne verzije DiSEqC ne mogu uporabiti zajedno, ali u tom slučaju se oprema podređuje nižoj verziji. Npr. ako se priključe zajedno prijemnik s verzijom 1.0 s LNB koji ima verziju 2.0 komunikacija se odvija na razini 1.0. To znaci da se posebne funkcije DiSEqC opreme mogu dodati vašoj opremi kada vi to zaželite.
Danas postoji veliki broj proizvodaca prijemnika i satelitske opreme koji u svom programu imaju velik broj DiSEqC prijemnika i dodatne opreme, tako da na kraju ostaje na kupcu te njegovi željama i mogućnostima da nabavi određenu opremu.

tabudic.wordpress