Zaštita šećerne repe od bolesti


Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim područjima gajenja šećerne repe i predstavlja najštetnije oboljenje šećerne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i visokoj temperaturi intezivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj šećera od 1 do 2%. Naročito velike štete nastaju kada dođe do ranijeg propadanja lisne mase i retrovegetacije biljaka, početkom jeseni.
Bolest se javlja na starijem potpuno razvijenom lišću, u vidu sitnih okruglastih, do nepravilnog oblika svetlo mrkih pega, oivičenih jednim pojasom tkiva mrke boje. Pege se prvo javljaju na starijem a potom zahvataju i mlađe lišće u rozeti. Broj pega na lišću se povećava razvojem bolesti, kada dolazi do njihovog spajanja i sušenja zaraženih delova tkiva.
Pojava ove bolesti najviše zavisi od vremenskih uslova.

Temperatura od 24-26° C i optimalna vlaga dovode do progresivnog širenja bolesti, jer je Cercospora beticola bolest toplog i vlažnog klimata.
Hemijsko suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) redovno se planira i svake godine obavezno izvodi. Vreme tretiranja useva određuje se prema stanju zaraze, kondicije useva i vremenskim prilikama.

- Prvo tretiranje se izvodi u vreme pojave prvih simptoma oboljenja.
- Drugo tretiranje se izvodi u zavisnosti od vremenskih uslova i inteziteta napada bolesti, obično 2-3 nedelje nakon prvog tretmana.
- Po potrebi radi se i treće tretiranje.

Za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća šećerne repe preporučuje se fungicid SPHERE u količini. SPHERE je sistemični fungicid. Deluje preventivno, kurativno i eradikativno. Kreće se u biljci translaminarno. Tretiranje treba vršiti u vreme pojave prvih simptoma oboljenja ili prema preporuci prognozno- izveštajne službe.
Za drugi tretman preporučujemo kombinaciju dva fungicida,tj. dve aktivne materije.To je kombinacija fungicida RIAS 300-EC i ELEKT-500.
Za treći tretman protiv Cercospora beticola preporučuje se fungicid 'EMINENT STAR' po pojavi prvih simptoma na listovima i uslova za dalje širenje oboljenja.


Izvor: Delta Agrar