Medjuredno osvetljenje pri gajenju paradajza


Poslednjih godina, mnogo pozitivnih rezultata postiglo se korišćenjem LED dioda kao izvora međurednog osvetljenja u proizvodnji paradajza.
Ova vrsta osvetljenja počela je da se koristi i u proizvodnji drugih kultura.
To je izvor svetlosti koji ima veoma pozitivnu budućnost.


U proizvodnji u zaštićenom prostoru, upotreba LED dioda je još uvek u ispitivanju. Postoje brojni proizvođači gde se ovaj način osvetljavanja ispituje, kao i oni koji su već u potpunosti sigurni u prednosti koje pruža ovakav način osvetljavanja. Međutim, postoje i oni proizvođači, koji su sumnjičavi i kojima treba više vremena da se uvere u ove prednosti.

Crvena svetlost LED dioda najviše se koristi od svih vrsta svetlosti ove vrste. Radi postizanja dobrog razvoja biljaka, crvena svetlost LED dioda nije dovoljna. Prema istraživanjima najbolji efekat postiže se sa crvenom, plavom i tamnocrvenom svetlošću LED dioda. Odnos pojedinih vrsta svetlosti zavisi od svake pojedine kulture, kao i od svrhe osvetljavanja. Iako ima mnogo studija o tome da je biljkama potreban mnogo veći spektar svetlosti od samo ovih boja, ipak je utvrđeno da biljke najviše usvajaju crvenu i plavu svetlost. Ponekad, u proizvodnji se koristi belo svetlo LED dioda, a prednost ovog svetla je u tome što može da se koristi i kao osvetljenje za rad radnika. Pored toga, pod ovom svetlošću moguće je i mnogo bolje posmatranje biljaka. Međutim, belo svetlo nije uvek i najefikasnije svetlo za biljke, jer nije najpotrebnije biljkama. Osim boje, veoma je važno obezbediti i vremensko trajanje osvetljenja. Kod LED osvetljenja, tačno je poznata talasna dužina prilikom primene. Ovo je veoma važno, zbog eventualnog prijema svetlosti. Biljke primaju svetlost koja ne zavisi samo od LED dioda, nego i od toga kako su postavljene (udaljenost od biljaka, način instalacije, koliko dioda po određenoj površini, koliko često se pale i gase i dr). Svaki od useva ima specifične zahteve za svetlošću. Ovi zahtevi mogu da se optimalizuju u zavisnosti od potreba proizvođača i zahteva useva. Iz tog razloga su specifični i jedinstveni.

Kod paradajza u uslovima Holandije je potrebno od 250 - 280 mikromola svetlosti po biljci. U većem delu godine to nije moguće postići. Pri kombinaciji LED dioda sa standardnim osvetljenjem moguće je postići osvetljenje od 280 mikromola, koje je usmereno direktno prema biljkama. Oslobađanje toplote od LED dioda je mnogo puta manje, nego kod natrijumovih lampi sa visokim pritiskom. Pri korišćenju ove vrste svetla, proizvođači i tokom zimskog perioda mogu da dostignu količinu svetlosti koja se dobija u letnjem periodu. Tu se podrazumeva korišćenje standardnih sijalica, ali i LED dioda između redova biljaka. Pošto vrh biljaka paradajza zahteva veću količinu toplote, potrebe za ovom toplotom se ostvaruju iz normalnih svetiljki, koje se montiraju na krovnu konstrukciju.

Od standardnog svetla biljka paradajza dobija oko 125 mikromola po biljci svetlosti. Postavljanjem LED dioda između biljaka se dobija dodatna količina svetlosti. Od jednog vata normalne svet-losti dobija se 1,72 mikromola svetlosti, a od jednog vata svet-losti od LED dioda 1,93 mikro-mola svetlosti. Na osnovu ovog pokazatelja, može se zaključiti da se korišćenjem Led dioda smanjuju troškovi u proizvodnji paradajza. Na oglednim staklenicima je postignut efekat da je 1 mikromol svetlosti iz LED dioda 1,46 puta efektivniji od 1 mikromola svetlosti iz natriju-movih sijalica.

Dalja istraživanja kompanije „Philips" odvijaju se u pravcu adekvatnog hlađenja lampi. Obično se predlaže hlađenje vazduhom za svaku specifičnu lokaciju. Za potrebe hortikulture prave se svetiljke koje treba da rade na temperaturama od 25°C ili manjim.