Nacionalni park Tara

Nacionalni park Tara obuhvata površinu od 22.000 hektara na najvišem delu planine Tare
i nalazi se na teritoriji opština Bajina Bašta i Užice, u zapadnom delu Republike Srbije.

Na podlozi od krečnjaka reke kao što su Beli Rzav, Rača, Derventa, Bambino i Negro su
napravile duboke klisure i kanjone. Pored toga se javljaju vrtače, pećine i uvale. Na
taj način su stvorena pribežišta u kojima se sve do danas očuvao bogat biljni i
životinjski svet. Velika heterogenost reljefa, raznovrsnost geološke podloge, vlažnija
klima i topla krečnjačka staništa, uslovili su stvaranje brojnih šumskih ekosistema
veoma složeng sastava sa velikim brojem reliktnih i endemskih vrsta koje predstavljaju
prave prirodne vrednosti i retkosti.

Najinteresantniji endemoreliktni predstavnik nacionalnog parka Tara je Pančićeva omorika
koja je na ovoj lokaciji sve od Tercijara, koju je inače pronašao i opisao Josif Pančić.
Na Tari su prisutni jela, smrča, bor, ali i listopadi kao što su jasika, javor, breza,
bukva . Na Tari je takođe registrovano 53 vrsta sisara i 153 vrsta ptica. Pod posebnom
zaštitom su mrki medved, divokoza i srna

Vikipedija