Kućica za crvendaća
Upute:

a - prednja strana
b - bočne strane
c - zadnja strana
d - dno
e - krov
f - letvica za vešanje kućice
g - otvori za odvod vode

Sve mere su date u centimetrima.

Kućica se postavlja već krajem leta i početkom jeseni u šumarke, gajeve, parkove sa gustim šipražjem, u bašte, na visinu oko 2 metra.
Razmak treba da bude bar 30m između kućica. Ispod kućice obavezno postaviti zaštitnik od mačaka i veverica. Kućica se može obojiti
zeleno ili mrko samo sa spoljne strane.Zaštitnik od mačaka i veverica je komad lima širine najmanje 25cm koji se obavije oko stabla
drveta i pričvrsti žicom tako da onemogućava ovim grabljivcima da se penju na drvo na kome se nalazi kućica.